گازهای یخچالی – مبرد - فریونR134
گازهای یخچالی – مبرد - فریون     R134a – refrigerant - 1,1,1,2-Tetrafluoroethane     تترا فلورو اتان یا R134 , گازی بی رنگ است و معمولا در سیلندر... [بیشتر...]

گازهای یخچالی – مبرد - فریون R22
گازهای یخچالی – مبرد - فریون     R22 – refrigerant - HCFC-22 Chlorodifluoromethane – difluoromonochloromethane   کاربرد ها : از R-22 معمولا به ... [بیشتر...]

گازهای یخچالی – مبرد - فریون /گاز های کولر
گازهای یخچالی – مبرد - فریون     R402a – refrigerant       R402a , گازی مبرد و بی رنگ است و معمولا در سیلندر های سفید رنگ شارژ می شود . ... [بیشتر...]


صفحات: | 1 |