������������ ������ ��������

گازهای جوش وبرش صنعتی
جوشکاری و برشکاری حدود ۸۰ درصد استیلن تولید شده در سنتز مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. احتراق استیلن با اکسیژن تولید اکسی استیلن می کند و حرارت شعله اش بیش از ۳۳۰۰ C° می باشد که بی... [بیشتر...]


صفحات: | 1 |